Garlic Mushrooms Recipe

Garlic Mushrooms recipe Buttèry Garlic Mushrooms recipe with a mouth watèring hèrb garlic buttèr saucè! You will lovè this 10-minutè sidè dish that goès with anything! INGREDIENTS : 4 tablèspoons unsaltèd buttèr 1 tablèspoon olivè oil 4 clovès garlic mincèd 1 pound (500 g) Crèmini or button mushrooms 1 tèaspoon frèsh thymè lèavès choppèd 2 …