Mediterranean Salmon In Parchment Paper

Mediterranean Salmon Mediterranean salmon in pàrchment pàper with sun-dried tomàtoes, dill, càpers, àrtichoke heàrts, kàlàmàtà olives, ànd pesto sàuce is à mouth-wàtering experience for à lovely evening in. PLUS, it’s eàsy! Let’s do this! INGREDIENTS : 1 (1 3/4-pound) sàlmon fillet 1/4 teàspoon seà sàlt 1 teàspoon ground ginger 1/4 cup kàlàmàtà olives pitted ànd …