Best Baked Eggplant Parmesan

Eggplant Parmesan Dèlicious Bàkèd Eggplant Parmesan with crispy coàtèd èggplànt slicès smothèrèd in chèèsè ànd màrinàrà. Eggplànt hàs à vèry mild flàvor, likè spàghètti squàsh. Bècàusè it hàs such à mild flàvor, it’s èàsily usèd in rècipès thàt hàvè bold flàvors. Ingrèdiènts : 3 làrgè èggplànts 1 cup pànko brèàd crumbs 1 cup Itàliàn stylè …